BANKIE B.V.
HUURVOORWAARDEN
Huurvoorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en/of huur en verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van werkzaamheden van BANKIE B.V., gevestigd te Terneuzen, hierna te noemen "de gebruiker".
 2. De koper respectievelijk de huurder of de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij".
 3. Tussenkomende partij namens BANKIE B.V. is telkens holding X Event Solutions V.O.F. gevestigd te Terneuzen.

Artikel 1; aanbod, offertes

 1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, capaciteiten, eigenschappen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 2; totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. De gebruiker is pas gebonden aan:
  • een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  • mondelinge afspraken;
  • aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
 1. na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
 1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 2. Tenzij partijen voor de te verrichten werkzaamheden een vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal de gebruiker zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van de gebruiker.
 3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 4. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij moeten plaats vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft de gebruiker het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
 5. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
 6. De gebruiker heeft het recht een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan de gebruiker, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

Artikel 3; aansprakelijkheid

 • Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 • Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
 • De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
 • In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 • Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor
  de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 • De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens de
  wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 • De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke
  garantie indien de schade is ontstaan:
  • door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of gebruik in
   strijd met de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen
   e.d.;
  • door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de geleverde zaken;
  • door ondeskundige installatie of ophanging van de geleverde zaken door de wederpartij of een
   door de wederpartij ingeschakelde derde;
  • door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of
   voorgeschreven informatie of materialen;
  • door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  • door het gebruik van verouderde configuratie door de wederpartij;
 • door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de aan te schaffen respectievelijk te huren zaken heeft gemaakt;
 • doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 • De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.
For further inquiries / questions, please do not hestitate to contact us via Facebook Messenger or info@bankie.nu